Dokumentarni esej // Documentary essay

Modul Sodobne umetniške prakse // Contemporary art practices module
1. – 3. letnik dodipl., 1. letnik mag. // BA year 1-3, MA year 1
Mentor: Tadej Žnidarčič

Soseska
Ko govorimo o dokumentarni fotografiji, večinoma razmišljamo o fotografiranju »drugih«, v oddaljenih državah ali v naši soseščini in ustvarjanju zgodb o njihovem življenju in izkušnjah. Po drugi strani pa sodobna dokumentarna fotografija vključuje tudi projekte o nam najbližjih ljudeh, naši družini in prijateljih, in njihovih odnosih z nami, ter projekte, ki pripovedujejo zgodbe z dokumentiranjem prostorov, lokacij in predmetov. Pandemija COVID-19 je prinesla v naše vsakdanje življenje veliko omejitev in določil, kaj je dovoljeno in možno in kakšne interakcije so primerne. Na tej delavnici smo omejitve sprejeli, jih okrepili in poskušali najti svobodo in ustvarjalnost znotraj togih parametrov. Študentje so fotografirali zgolj znotraj natančno določenega območja v bližini svojega domovanja. Kaj in kako fotografirati, ko ni nič »zanimivo«, ker je vse popolnoma znano? Kaj in kako fotografirati, ko se moraš vrniti na isti kraj večkrat? Rezultat njihovih raziskovanj so raznolika osebna videnja njihove okolice.

// Neighborhood
When we talk about documentary photography, we mostly refer to photographing “others,” in distant countries or in our neighborhood, and creating stories about their lives and experiences. On the other hand, contemporary documentary photography also includes projects about the people closest to us, our family and friends, and their relationships with us, as well as projects that tell stories by documenting spaces, locations and objects. The COVID-19 pandemic has brought many limitations into our daily lives and determined what is allowed and possible and what interactions are appropriate. In this workshop, we accepted the limitations, strengthened them, and tried to find freedom and creativity within the rigid parameters. The students were photographing only within a well-defined area near their home. What and how to photograph when there is nothing ‘interesting’ because everything is completely known? What and how to photograph when you have to return to the same place several times? The result of their research are diverse personal visions of their surroundings.

ROMAN PAXYUTKIN
1. LET. // YEAR 1
Sofia miljatović
1. LET. // YEAR 1

nika karner
2. let. // Year 2
Kristian petrovčič
2. LET. // YEAR 2
katja pivk
3. LET. // YEAR 3

luka carlevaris
3. LET. // YEAR 3
ivana kalc
MAG, 1. LET. // MA, YEAR 1

una savić
2. LET. // YEAR 2

RENEE STANIČ
2. LET. // YEAR 2
REEBA SUFYAN
3. LET. // YEAR 3