Fotografija // Photography


Prvi letnik študentov na oddelku za fotografijo se je izkazal, kot povezana in delovna skupina. Študentje so prinašali na predavanja korektna dela, ki so vzpodbujala drug drugega in napredek se je zgodil pri vsakem posamezniku. Večina študentov je uspela do konca semestra razviti relativno samostojne serije fotografij. Študentje so bili seznanjeni z osnovami fotografskega medija in naučeni vrednotenja likovnih del. // Students of the first class of the photography department proved to be a connected and working group. They brought to the lectures correct works and this is how they encouraged each other. The progress was made with each individual. Most students succeeded in developing a relatively autonomous series of photographs by the end of the semester. Students were acquainted with the basics of photographic media and the learned evaluation of works of art.

Študentje drugega in tretjega letnika izstopajo po vztrajnosti in želji po presežku povprečja. Uspeli so precej globoko pogledati v samo bistvo fotografskega medija, razvili so kompleksne serije, ki jih zaznamujejo tehnična dovršenost in privlačna estetska vsebina. Prevladuje intenca k umetniški fotografiji, ustvarjanju fiktivne ali doživete vizualne fabule ter želja po odkrivanju še ne videnega. Sam učni proces je bil naravnan k spodbujanju čim bolj samostojnega in avtorskega dela. // Students of the second and third year stand out after their persistence and desire to go above average. They have made a very deep look at the very essence of the photographic medium, they have developed complex series that are marked by technical perfection and attractive aesthetic content. They had a strong need to do artistic photography and search for new ways of visual expression. The learning process itself was aimed at promoting the most independent and original work.

| Vodja nosilnega modula Fotografija // Photography carrier module leader: Ana Sluga