Videofilm – študijske vaje // Study exercises

Prisega pod nebom / Oath under the sky
Alen Dolšak, 2. letnik (2019/2020) // 2nd year (2019/2020)

Kako se soočaš s svojo travmo. V filmu se Anže sooča s svojim trpljenjem (krivda preživelih) pri čemer mu pomaga prva oseba, katero je sposoben videt. // How do you face your own trauma. In the film, anže faces his own suffering (survivors guilt) with the help of the first person he is able to see.

Igrani projekt // FICTION FILM PROJECT


Pojasnilo mentorja // Explanation by mentor Boštjan Vrhovec: Spoznavanje strukture kratkega filma, tako dramske kot izrazno vizualne, je proces v katerega stopajo študentje 2. letnika. Napisati morajo tekst in ga skozi vse razvojne faze oblikovati v scenarij ter ga organizacijsko in izvedbeno realizirati. Projekt Alena Dolška je bil končan v 1. semestru štud. leta 2020/21. // Getting to know the structure of a short film, both dramatic and expressively visual, is a process that 2nd year students enter. They have to write the text and shape it into a script through all developmental stages, and realize it organizationally and implementation. Alen Dolšak’s project was completed in the 1st semester of stud. in the summer of 2020/21.