Novi mediji // New media

Tehnologija je močno vpeta v sodobne umetniške prakse in dejavnosti. Nudi orodja za boljše razumevanje njenega vpliva na sodobno življenje in omogoča prepoznavnost njenih temeljnih struktur ter potenciala. Vse več umetnikov pri svojem delu uporablja najsodobnejše tehnologije v vseh fazah svojih projektov. K spoznavanju elektronike v umetniških praksah, ki je stalnica te vsakoletne DIY delavnice, letos dodajamo še najsodobnejše tehnologije za prototipiranje umetniških del ali projektov.

Skupinski projekt je bil izdelava naprav – predvajalnikov MP3 glasbe/zvočnih datotek. Gre za preproste zvočne predvajalnike s osnovnimi gumbi (predvajanje, pavza, naprej in nazaj), ki v razširjeni obliki postanejo orodje za eksperimentiranje s zvokom in ustvarjanje prostorskih postavitev. Študentje so delali s prevodnimi, neprevodnimi in kapacitivnimi materiali in vezji, materializirali so novo avdio napravo in mehke sprožilce v tehniki elektronskega tekstila in ob uporabi strojev za računalniško prototipiranje (lasersko rezkanje in tekstilna preša).

| Mentorja: Lavoslava Benčić in Tomo Per
Koproducent: RogLab

“mp3gger”

Delavnica DIY elektronske umetnosti (KONS) // Workshop DIY Electronic Arts (KONS)

Technology is strongly embedded in contemporary artistic practices and activities. It provides tools for a better understanding of its impact on modern life and enables the recognition of its basic structures and potential. More and more artists use state-of-the-art technologies in all phases of their projects. To get to know electronics in art practices, which is a constant of this DIY workshop, this year we are adding the most modern technologies for prototyping works of art or projects.

The group project is the production of devices – MP3 music players / audio files. These are simple audio players with basic buttons (play, pause, forward and rewind) that, in expanded form, become a tool for experimenting with sound and creating spatial installations. Students worked with conductive, non-conductive and capacitive materials and circuits, they materialized a new audio device and soft triggers in electronic textile technique and using computer prototyping machines (laser cutter and textile press).

| Mentors: Lavoslava Benčić, Tomo Per
Co-producer: RogLab