Novi mediji MUP // New Media MAP

Soglasno // Unanimous

Abiral Khadka (MUP2), Vasily Kuzmich (DUP2)

Dva študenta Univerze v Novi Gorici, ki sta zaljubljena v glasbo in umetnost, sta združila moči, da bi ustvarila “Soglasno”. Opira se na zapuščino študija solidarnosti v projektu MASTmodule.eu kot nadaljnji razvoj 20-minutne avdio / vizualne poti, ki odseva premislek o tem, kako zaprti smo postali kot posamezniki. Ali nas je to obdobje izgradilo take? Avtorja želita prikazati pomen človeške enotnosti v tej hudi dobi. Predstava bo priložnost za združitev v en sam tok zavesti — vendar pa za tokratno predstavitev občinstvo uživa samo v spletnem videoposnetku.

// Two students from the University of Nova Gorica who are in love with music and art united forces to create “Unanimous”. Springing from the legacy of studying solidarity in the MASTmodule.eu project, this is a further development onto a 20-minute audio/visual journey to reflect about how closed off we have have became as individuals. Has this era has built us that way? The authors want to showcase the importance of human unity in this dire age. The performance will provide an opportunity to merge into a single stream of consciousness — however for the present show, audience is to enjoy a web-streamed video only.

ptice pojejo naše misli
// the birds sing our thoughts

Abiral Khadka

Odprto polje predstavlja naš dom, prostor (sobo) in um. Smo v svojih sobah, glavah … osredotočeni. Ptičje petje in moje petje v izmišljenem jeziku, predstavlja misli, ki se podijo po naših glavah. Nekatere misli so nesmiselne – kot moje petje, določene so kot en izmed lepših zvokov narave. Nežen vetrič je prispodoba časa – mineva in se ne vrača. Video želi gledalcu predstaviti kaj meni ponazarja “izolacija”. Posameznik v lastnih mislih, v prostorju kjer želi biti, obstajati.

// The open field is supposed to represent our home, room and mind. We are in our rooms and our minds, centered. The birds and me singing in gibberish are the thoughts going through our minds. Some are meaningless (like my singing) and yet some are the most beautiful sounds nature has provided us with (like the birds singing). The gentle breeze is the passing time, that will never come back.
The video is just trying to show what “isolation” means, at least for me.
It is simply us in our minds, creating a place where we want to be.


V 2. letniku podiplomskega programa pri predmetu Novi mediji študentje razvijajo lastna zaključna praktična dela, raziskujejo raznolike vire ter poglabljajo veščine akademskega pisanja. Ob daljši raziskovalni (seminarski) nalogi na izbrano temo, študentje v navezavi na taisto temo zasnujejo tudi kompleksnejši praktični projekt, ki se lahko deloma povezuje z zaključnim (magistrskim) projektom.

Dva študenta v letu 2019/20 postopoma razvijata magistrski projekt in nalogo, medtem ko sodelujeta tudi v projektu MAST.

// In year 2 of the postgraduate programme the New media course supports students in developing own practical work, exploring manifold resources and deepening the skills of academic writing. Next to a longer individual research (seminar) paper on a selected topic, the students conceive and produce an individual practical project that may partly connect with the concluding (master) project.

Two students are in 2019/20 gradually developing their master thesis, while they are also engaging in the MAST project.

MUP // MAP 2 | Nosilni modul: Novi mediji // Carrier Module: New Media | Mentor in avtor teksta: // Mentor & text by: pETER Purg | Avtorji del // Authors: Nabil Nazem, Abiral Khadka (»Unanimous« incl. DAP student Vasily Kuzmich)