Študijske animirane vaje // Animation study exercises

Delavnica 2D animacije, 1. letnik // 2D animation workshop, Year 1 Mentor: Kolja Saksida

Študentje prvega letnika, ki so se odločili, da bodo kot nosilni modul v drugem letniku izbrali animacijo, so imeli v drugem semestru dodatno delavnico 2D animacije s temo, naslovljeno Outside the Box. Na osnovi svoje avtorske ideje in zgodborisa je vsak študent realiziral svoj del projekta v zvrsti 2D animacije.

// First-year students who chose animation as their main module in their second year of studies had an additional 2D animation workshop in the second semester with a topic entitled Outside the Box. Based on their own idea and storyboard, each student realized their part of the project in the technique of 2D animation.


Napredna načela animacije
2. in 3. letnik

Študentje so se tekom delavnice, ki je potekala na daljavo, spoznali z naprednejšimi načeli animiranega filma, ki segajo prek bolj poznanih dvanajstih osnovnih načel. Da bi vaje uspešno izpeljali, so se  morali posluževati splošno uveljavljenih postopkov animiranja, kot so animiranje z zamenjevanjem, sinhronizacija ustnic in uporaba počlovečenih gibov pri karakterni animaciji živali in predmetov.

V različnih ročnih tehnikah (kolaž, plastelin, risana animacija) so izdelali skupno enajst vaj. Delali so individualno.

Na ogled je izbor njihovih izdelkov.

// Advanced principles of animation
Year 2 & 3

Over the course of the online workshop, students were introduced to advanced principles of animated film, which go beyondthe more familiar twelve basic principles.

In order to perform the exercises successfully, they had to learn widely accepted animation techniques, like animation with replacement, lip-sync, and use of anthropomorphic gestures in character animation of animals and objects.

In different manual animation techniques (paper cut-out, plasticine, hand-drawn) they finished eleven exercises. Students worked individually.

You can see the selection of works.