Promo film

Bring Water Back
Parisa Zaeri

V mojem domačem kraju je v času, ko sem bila majhna, tekla reka, danes pa je njena struga popolnoma suha, zaradi česar je mesto videti žalostno in sivo. Razlog za to je zmanjšana količina padavin in velika poraba vode s strani prebivalcev. Video prikazuje, kako v kuhinji napolnim skledo s kapljicami vode in posodo prinesem do izsušene reke ter na ta način poskušam napolniti strugo, kljub temu da je to nemogoče. S tem na simboličen način pokažemo, kako je mogoče strugo napolniti z vodo, če pazimo na vodo v svojih domovih. // In my hometown, when I was little, a river flowed, and today its bed is completely dry, making the city look sad and dull. The reason for this is the reduced amount of rain and high-water consumption by the locals. The video shows me filling a bowl with drops of water in the kitchen and bringing the bowl to a drained river, trying to fill the riverbed this way, even though this is impossible. In this way, we symbolically show how a riverbed can be filled with water if we look after the water in our homes.

Tine
Katarina Brglez, Katja Pivk

Rad bi ti povedal nekaj o Tinetu. Narava je ogrožena in izjemnega pomena je, da jo varujemo. Ker nam to ni položeno v zibelko, se moramo varovanja naučiti. S preprostim videom o šolarju Tinetu otroci na enostaven način spoznavajo, kam se odlaga smeti. // I would like to tell you something about Tine. Nature is endangered and it is extremely important that we protect it. Since this is not laid in our cradle, we must learn how to protect it ourselves. With a simple video about schoolboy Tine, children can easily learn where garbage is dumped.

Pogled na iskreno oglaševanje // A Look at an Honest Advertisme
Alen Dolšak, Maksimilijan Zabukovec

Film prikazuje, kaj morajo početi podjetja, da zadovoljijo svoje stranke. // The film shows what companies need to do to satisfy their customers.

A Better You. // Boljši si.
Reeba Sufyan

Čudovito sporočilo, posredovano skozi dva neživa predmeta, ki sta neposredno pomembna za človeka in njegovo družbeno življenje. // A beautiful message conveyed through two nonliving objects, which are directly important to a human being and his social life.

Pet stopenj žalovanja // Five Stages Of Grief
Rok Urbanček

Delo Pet stopenj žalovanja prikazuje tiste male »bitke« karantenskega vsakdana, ki jih vsi preprosto – vrzimo politično korektnost čez okno – sovražimo. Najsibo to nenehno razpredanje starih istih zgodbic očeta, otrokovo trmarjenje za najmanjšo od malenkosti ali mamine pasivno-agresivne opazke o teži … Film poskuša na humoren način ujeti duh karantenskega življenja … in hkrati prodaja filme. Zakaj pa ne?
// The work Five Stages of Grief shows those small “battles” of quarantine lifestyle, the ones we all simply – let’s throw political correctness through the window – hate. Whether it’s constant telling of same old stories from dad, children’s stubbornness for the smallest of things, or mom’s passive-aggressive remarks about weight. In a humorous way the film tries to capture the spirit of quarantine life…while selling movies. Why not?

Življenje gozdnega moža, najbolj trajnosten način življenja, da bi rešili Zemljo // The life of a forest man, the most sustainable way of life to save the Earth
Luka Carlevaris

Kratki promo film razlaga rešitev, s katero lahko človeštvo preneha škodovati svojemu planetu in ponovno zaživi v sožitju z naravo, kot so živeli prvotni homo sapiensi. Čeprav se na prvi pogled ideja sliši površna in neumna, po obširni raziskavi in premisleku lahko sklenemo, da je to edina rešitev, ki bi lahko zares delovala. Trenutno okoli 80 % svetovnega prebivalstva živi življenja, ki neposredno in pasivno škodujejo Zemlji. Mnoge ideje za zmanjšanje onesnaženosti okolja in zraka so se že izkazale za nesmiselne. In glede na to, da ima 95 % svetovnih financ v lasti 1,5 % Zemljanov, katerim je za naš planet popolnoma vseeno, nam edino preostane, da se vrnemo nazaj v svet brez denarja, prometa, vladarjev, zakonov, nasilja in kriminala. // A short promo film explains the solution by which humanity can stop harming its planet and return to life in harmony with nature, as the original homo sapiens lived. Although at first glance the idea may sound superficial and silly, after extensive research and deliberation, we can conclude that this is the only solution that could really work. Currently, about 80% of the world’s population lives lives that directly and passively harm the Earth. Many ideas to reduce environmental and air pollution have already proved pointless. And given that 95% of the world’s finances are owned by 1.5% of Earthlings, who literally “don’t give a damn” for our planet, the only thing left for us to do is return to a world without money, traffic, rulers, laws, violence and crime.

Modul Sodobne umetniške prakse // Contemporary art practices module
3. letnik // Year 3
Izbrana dela // Selected works: Parisa Zaeri, Luka Carlevaris, Reeba Sufyan, Katarina Brglez, Katja Pivk, Alen Dolšak, Maksimilijan Zabukovec, Rok Urbanček (opravil v letu 2019/2020 // made in 2019/2020)
Mentorica // Mentor: Jasna Hribernik

Pri predmetu »Promo film« se študentje srečajo z različnimi strategijami in praksami na področju oglaševanja skozi filmsko govorico (video, animacija). Osredotočamo se na promocijo znanosti, umetnosti in različnih humanitarnih pobud. Analiziramo različne metode in se dotaknemo povezave med nevroznanostjo in oglaševanjem. V letošnjem študijskem letu smo izbrali temo

»Človek in okolje« in se dotaknili trenutnih vprašanj, problemov in njihovih vzrokov, povezanih s to tematiko in se posvetili odkrivanju vse pogostejše uporabe in zlorabe  pojma »zeleno« ter človekovih pobud pri skrbi za okolje v današnjem oglaševanju in promociji korporacij, ki so v resnici veliki onesnaževalci.

PROMO FILM

In the course “Promo film” students encounter various strategies and practices in the field of advertising through film language (video, animation). We focus on the promotion of science, art and various humanitarian initiatives. We analyze different methods and touch on the connection between neuroscience and advertising. We chose a topic for this academic year “Man and the environment” and touched on current issues, problems and their causes related to this topic and focused on detecting the increasing use and abuse of the term “green” and human initiatives to care for the environment in today’s advertising and promotion of corporations, which are in fact massive polluters.