Eksperimentalna forma // Experimental form

2. in 3. letnik, 1. letnik mag. // Year 2 & 3, Year 1 MA
Avtorji del: // Authors: Katarina Brglez, Luka Carlevaris, Maja Grčki, Ivana Kalc, Vasily Kuzmich, Katja Pivk, Ana Prebil, Reeba Sufyan, Parisa Zaeri
Mentorica // Mentor: Valerie Wolf Gang

Skozi proces eksperimentiranja s formo in razvojem konteksta ideje smo se osredotočili na tematiko odsotnosti telesnega zaznavanja, katerega so ustvarjale socialno-politične razmere v zadnjih mesecih, ko so študentje bili primorani ostati doma in se izolirati pred svetom in drug od drugega. Skozi računalniške ekrane so ohranjali stik s sošolci, izobraževalno ustanovo, družino, prijatelji in celotnim sistemom. Z ustvarjalno formo smo tako preizkusili sistem ohranjanja bližine na daljavo na način, da smo si naredili izziv, v katerem je vsak študent pripravil kratek film v dolžini dveh minut in točno na polovici filma se zgodi dotik levega ali desnega dela ekrana, kjer glavni lik oz. protagonist/ka v zgodbi izvede 30 sekundno interakcijo z robom zaslona in tako simbolično vzpostavi stik z nečim na drugi strani. Drugi del zgodbe se odvije po zaključeni fazi produkcije, ko so dela postavljena v galerijo (ali objavljena na spletu) drugo ob drugim: z naključnim predvajanjem vseh kratkih filmov se tako na sredini med dvema ekranoma dogajajo dotiki, ki ustvarjajo interakcijo, nove zgodbe in zanimive odnose različnih umetniških del. Študentje (avtorji) so tako na inovativen način iskali ter ohranjali stik drug z drugim; skozi proces pa čutili drug drugega, čeprav so bili primorani držati distanco. Umetnost nas povezuje, kultura zbližuje, ustvarjalni duh pa gori v vseh izmed nas in išče pot in nove inovativne načine kako postati (in ostati) zbližani kot suverena družba, ki stremi k boljši prihodnosti za vse nas.

POTREBUJEMO TELESA

DOTIKANJE

DRUG DRUGEGA

// Through experimental form and developing the context of the idea, we focused on the theme of the absence of bodily perception created by the socio-political situation in recent months when students were ordered to stay at home and isolate themselves from the world. They kept in touch with classmates, the educational institution, family, friends, and the entire system through computer screens. With the creative form, we tested the method of maintaining closeness at a distance in such a way that we made a challenge in which each student prepared a short film lasting two minutes, and precisely in the middle of the film, a touch happens in the left or right middle part of the screen. In the story, the protagonist interacts with the edge of the screen for 30 seconds, symbolically making contact with something on the other side. The second part of the story takes place after the end of the production phase when the works are installed in a gallery (or published online) next to each other: by randomly playing all short films, touchings and interactions are happening in the middle between the two screens, creating synergy, new stories and exciting connections of different works of art. Students (authors) thus sought and innovatively maintained contact with each other; through the process, however, they felt each other, even though they were required to keep their distance. Art connects us, culture brings us together, and the creative spirit burns in all of us and seeks a path and new innovative ways to become (and stay) closer as a sovereign society striving for a better future for everyone.

WE NEED OUR BODIES

TOUCH

EACH OTHER

🡹 Oglejte si filme tudi kot samostojne izdelke na Vimeo Showcase // Watch videos also as an independent works in Vimeo Showcase.